Kanovereniging NKSV de Batavier neemt privacy serieus. Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Leest u in deze verklaring iets waar u meer over wilt weten? Lees dan ook ons Privacyreglement. In dit reglement hebben wij uitgebreid vastgelegd hoe wij precies uitvoering geven aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • leden
 • bezoekers
 • leveranciers
 • andere personen die bij NKSV de Batavier zijn betrokken of door NKSV de Batavier worden benaderd, zoals potentiële sponsoren, gemeente, verhuurders etc.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de manier waarop u te maken heeft met NKSV de Batavier verwerken wij:

 • NAW-gegevens, land, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Relatie- en/of verenigingslidnummer
 • Type en aard van het lidmaatschap
 • Informatie over de watersportdiscipline waar de betrokkene actief in is
 • Bootgegevens, zoals type en naam
 • Informatie over opleidingsniveau en kwalificaties
 • Gegevens over prestaties en vorderingen
 • Kopie ID/paspoort, BSN-nummer (alleen indien noodzakelijk door uitvraag derden)
 • Informatie over functie en/of werkzaamheden voor NKSV de Batavier of een andere organisatie
 • Foto’s en videobeelden
 • Gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van contributies, giften en bijdragen
 • Informatie over bijzondere gebeurtenissen in het kader van ‘lief & leed’

Waarom verwerkt NKSV de Batavier persoonsgegevens?

NKSV de Batavier verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk om de belangen van de watersport te behartigen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de watersport te bevorderen (de statutaire doelstelling).

Meer in het bijzonder verwerkt NKSV de Batavier persoonsgegevens om:

 • De lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren.
 • Onze leden te ondersteunen.
 • Arbeids- en vrijwilligersovereenkomsten aan te gaan en uit te voeren
 • Opleidings- en promotieactiviteiten te organiseren en betrokkenen hierover te informeren.
 • Bestellingen en boekingen via de e-mail/webshop/boekingsplatform te verwerken.
 • Het activiteitenprogramma van NKSV de Batavier te verbeteren en uit te voeren.
 • Bijdragen voor het lidmaatschap, activiteiten en diensten van NKSV de Batavier te innen.
 • De werking van de website te verbeteren en de dienstverlening te analyseren en verbeteren.
 • Bestellingen te doen bij leveranciers en diensten af te nemen bij dienstverleners (derden).
 • Een archief bij te houden van informatie die NKSV de Batavier om historische en statistische redenen wenst te bewaren.
 • Geschillen (tuchtrecht), klachten en vragen te behandelen.
 • Wettelijke verplichtingen na te komen.

NKSV de Batavier verwerkt gegevens omdat dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren, om haar publieke taak uit te voeren en om de wet na te leven. Soms verwerkt NKSV de Batavier persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Echter, daarbij zorgt NKSV de Batavier ervoor dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Privacyreglement

Zijn de hiervoor genoemde redenen voor verwerking niet van toepassing? Dan verwerkt NKSV de Batavier uw gegevens alleen met uw toestemming.

Beveiligen en bewaren

NKSV de Batavier heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo hebben onder meer alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens en verwerken zij de gegevens vertrouwelijk. Eventuele gegevens die u in onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De verzamelde persoonsgegevens worden verder niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van NKSV de Batavier worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.

Verwerkers die in opdracht van NKSV de Batavier persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram

Uw persoonsgegevens worden door deze partijen (mogelijk) ook in de VS opgeslagen. NKSV de Batavier heeft vastgesteld dat deze verwerkers zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten, heeft u een klacht of een vraag? Dan kunt u altijd contact opnemen met NKSV de Batavier via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Disclaimer

De website van NKSV de Batavier is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van NKSV de Batavier, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

NKSV de Batavier sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van NKSV de Batavier of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van NKSV de Batavier te kunnen raadplegen.

NKSV de Batavier mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. NKSV de Batavier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor NKSV de Batavier geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Persoonsgegevens

Op de website van NKSV de Batavier staan links naar websites van derden. NKSV de Batavier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

NKSV de Batavier verkoopt persoonsgegevens van leden niet aan sponsoren of commerciële partijen. NKSV de Batavier gebruikt deze gegevens alleen om het lidmaatschap uit te voeren, om activiteiten te ontplooien die passen bij onze (statutaire) taak om de belangen van de kanosport en de leden te behartigen en om leden hierover geïnformeerd te houden. Gegevens worden enkel met externe partijen gedeeld voor zover dat in lijn is met onze taken en (wettelijke) verplichtingen.

Het delen van gegevens met andere partijen kan voordelen opleveren voor onze leden. Een dergelijk toekomstig besluit zullen we echter alleen nemen naar behoefte van leden, in overleg met leden en na expliciete – en persoonlijke – toestemming van leden.

NKSV de Batavier verwerkt persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Haar bestuur vindt dit een belangrijke maar ook complexe aangelegenheid. Wij zijn hier intensief mee bezig geweest en werken nog altijd langs de lijn van een voortdurend verbeterplan.